Talk Radio 570 KVI Shows

KVI Glen Beck

About Glenn Beck

9am – 12pm
Mark Levin

About Mark Levin

3pm – 6pm
Lars Larson

About Lars Larson

5am-6am & 6pm-9pm
Michael Savage

About Michael Savage

9pm – Midnight
Red Eye Radio

About Red Eye Radio

Midnight – 5am

Weekdays on KVI

  • 5am – 6am Lars Larson
  • 6am – 9am John Carlson
  • 9am – 12pm Glenn Beck
  • 12pm – 3pm Sean Hannity
  • 3pm – 6pm Mark Levin
  • 6pm – 9pm Lars Larson
  • 9pm – Midnight Michel Savage
  • Midnight – 5am Red Eye Radio

Saturday

Sunday